Adatkezelési Tájékoztató

 

A jelen adatkezelési tájékoztató a www.matekmese.hu weboldalt (a továbbiakban: „Webáruház”) működtető Nagyné G. Pataki Ágnes egyéni vállalkozó (székhelye: 2462 Martonvásár, Orgona út 49.; elektronikus levelezési címe: info@matekmese.hu; a nyilvántartásba bejegyző hatóság megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala; egyéni vállalkozói nyilvántartási száma: 44598207; adószáma: 67272082-1-27; bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartója: Martonvásári Polgármesteri Hivatal (479102 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem), nyilvántartási száma: B-10/2017; a továbbiakban: „Adatkezelő”) által alkalmazott adatkezelési és adatvédelmi elveket és előírásokat tartalmazza az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően. Az Adatkezelő számára kiemelt fontosságú a Webáruház minden látogatója (a továbbiakban: „Felhasználó”) által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a Felhasználók információs önrendelkezési jogának biztosítása. Az Adatkezelő tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen adatkezelési tájékoztatóban és a hatályos jogszabályokban meghatározott előírásoknak. A Webáruház böngészésével a Felhasználó elfogadja az Adatkezelő jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt adatkezelési elveit és előírásait.

Az adatkezelő

Az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személy az Adatkezelő. A Felhasználó által megadott személyes adatokat kizárólag az Adatkezelő, az alábbiakban meghatározott adatfeldolgozó, valamint termékek megrendelése esetén a szállítást végző lentebb megjelölt cégek és munkavállalóik ismerhetik meg.

Az adatok tárolása tekintetében adatfeldolgozásra jogosult az Adatkezelő részére tárhelyet biztosító szolgáltató:

WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft. (2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.; Mobil: +36 30 598 7210; Fax: +36 1 700 2866; Email: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu; weboldala: https://webhosticon.hu)

Az adatkezelés

A Webáruház oldalain bárki számára hozzáférhetően közzétett információk megtekintéséhez személyes adatok megadása nem szükséges. A Webáruház böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (úgymint a Felhasználó látogatásának kezdő és befejező időpontja, a Webáruházban megtekintett aloldalak és tartalmak, illetve egyes esetekben – a Felhasználó számítógépének beállításától függően – a böngésző, az operációs rendszer adatai és a felhasználó IP címe, valamint a belépő és a kilépő oldal URL-je). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de nem kapcsolja össze a vásárlás során, a regisztráció során megadott adatokkal. Az így nyert adatok kapcsolata az érintett Felhasználóval helyre nem állítható, azokat az Adatkezelő kizárólag a Webáruház technikai üzemeltetése, illetve a biztonságos működés ellenőrzése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

A Szolgáltató a Webáruház oldalain egyedi azonosítót, ún „cookie”-kat (sütiket) használ, melyekkel a rendszer a Felhasználó számítógépét azonosítja. A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, a cookie-kban tárolt adatok kezelésének célja a felhasználói élmény növelése és a Webáruház online szolgáltatásainak fejlesztése. A Felhasználónak lehetősége van a böngészőben megtiltani a cookie-k tárolását, mely esetben a Felhasználó egyes szolgáltatásokat csak korlátozottan vehet igénybe.

A Webáruházban történő vásárláshoz, ideértve a regisztrációval és a regisztráció nélkül történő vásárlást is, a következő személyes adatok önkéntes megadása szükséges: vezetéknév, keresztnév, e-mail cím, szállítási és számlázási cím (irányítószám, település, utca neve és a házszám), valamint telefonszám. Az Adatkezelő a megadott adatokat a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Az Adatkezelő általi adatkezelés különösen a személyes adatok gyűjtését, felvételét, rögzítését, rendszerezését, tárolását, felhasználását, és továbbítását jelenti a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések szerint. A Felhasználó adataihoz illetéktelenek nem férhetnek hozzá, azokat az Adatkezelő – megrendelés esetén a szállítási megbízott kivételével – harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adja ki, kivéve, ha erre jogszabály kötelezi.

A Webáruház oldalain az adatkezelés jogalapja minden esetben a felhasználó önkéntes hozzájárulása az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) 5. § (1) bekezdése, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése alapján. A 16. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyébként korlátozottan cselekvőképes Felhasználó hozzájárulásának érvényességéhez törvényes képviselőjének beleegyezése vagy utólagos jóváhagyása szükséges. A 14. életévét be nem töltött kiskorú vagy egyébként cselekvőképtelen Felhasználó adatszolgáltatásához és személyes adatainak kezeléséhez hozzájárulást nevében kizárólag a törvényes képviselője adhat.

A Webáruházban történő vásárlással és/vagy a Weboldalon történő regisztrációval a Felhasználó önkéntesen, határozottan és kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az általa megadott személyes adatait a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje. A Webáruházban történő vásárlás előfeltétele a jelen adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések elfogadása, melyre a megrendelés elküldésekor „Tudomásul veszem és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket és a rendeléssel járó fizetési kötelezettséget.” szöveggel ellátott checkbox kipipálásával kerül sor.

Adattovábbítás

A Felhasználó a Webáruházban történő vásárlással (a megrendelés elküldésével) hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Felhasználó nevét, szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát, valamint minden olyan adatot vagy információt, amelyet a Felhasználó a szállítás megfelelő teljesítésével összefüggésben hozott az Adatkezelő tudomására az alábbiakban megjelölt szállítási megbízottjának átadja a megrendelt termék/ek kiszállítása céljából:

1)

Magyar Posta Zrt.
1138 Budapest, Dunavirág utca 2-6.

A szállítást végző partner cég az adatokat kizárólag a csomag célba juttatására, illetve sikertelen kézbesítés esetén a címzett értesítésére használja, ezen célok megvalósulásához szükséges mértékben és ideig, vagy addig, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

Amennyiben a Felhasználó a Webáruházban történt vásárlásához kapcsolódó fizetéskor a Barion online bankkártyás fizetési rendszert kívánja igénybe venni, a Felhasználó kifejezett, egyedi hozzájárulása alapján az alábbi Személyes adatai kerülnek továbbításra a Barion Payment Zrt. (1117, Budapest, Infopark sétány 1.; Cégjegyzékszám: 01-10-048552; adószáma: 25353192-2-43) részére: Felhasználó neve, megvásárolt termékek megnevezése, darabszáma és ára; vásárlás összege; szállítási név, szállítási cím; számlázási név, számlázási email cím; számlázási telefon, számlázási cím. A hozzájárulás alapján a Felhasználó elfogadja a Barion Payment Zrt. Általános Szerződés Feltételeit. A továbbításra került Személyes adatokat a Barion Payment Zrt. saját adatvédelmi szabályzata alapján kezeli. További információ: https://www.barion.com/hu/jogi-hatter/

Az adatkezelés célja

Az Adatkezelő a Webáruházban történő vásárlás és a regisztráció során megadott személyes adatokat a megrendelések teljesítése céljából kezeli.

Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése a konkrét adatkezelés céljához szükséges ideig tart, vagy addig, amíg a Felhasználó a hozzájárulását vissza nem vonja.

Az Adatkezelő a Felhasználó által megadott személyes adatokat regisztráció nélkül történő vásárlás esetén a megrendelés teljesítéséig vagy a teljesítés meghiúsulásáig illetve ezen túl a panaszkezelés időszakában; regisztrációval történő vásárlás esetén a regisztráció Felhasználó általi megszüntetéséig.

Az Adatkezelő az adatkezelés időtartamának lejártakor a Felhasználó által önkéntesen megadott személyes adatokat haladéktalanul törli. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, az Adatkezelő a jogszabály által előírt dokumentumokat a kötelező időtartamig megőrzi.

Az érintettek adatkezeléssel kapcsolatos jogai és jogorvoslati lehetőségei

A Felhasználó jogosult az Adatkezelőtől bármikor tájékoztatást kérni személyes adatainak kezeléséről az Adatkezelő postai vagy elektronikus levelezési címén (info@matekmese.hu). Az érintett Felhasználó kérelmére az Adatkezelő tájékoztatást ad a Felhasználó általa kezelt, illetve az általa feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – a személyes adatok továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az adatkezelő a tájékoztatást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 (harminc) napon belül, közérthető formában, az érintett Felhasználó erre irányuló kérelme esetén írásban adja meg. A tájékoztatás ingyenes, ha a tájékoztatást kérő a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet az Adatkezelőhöz még nem nyújtott be. Egyéb esetekben az Adatkezelő költségtérítést állapíthat meg a tájékoztatás megadásával kapcsolatban felmerült költség mértékéig terjedően.

A Felhasználó bármikor kérheti személyes adatainak helyesbítését. Ha a személyes adat a valóságnak nem felel meg, és a valóságnak megfelelő személyes adat az Adatkezelő rendelkezésére áll, a személyes adatot az Adatkezelő helyesbíti.

A Felhasználó kérelmezheti az Adatkezelőnél személyes adatainak törlését vagy zárolását is. Adattörlés kérése esetén az Adatkezelő az adatokat felismerhetetlenné teszi oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lesz lehetséges. Adatzárolás kérése esetén az Adatkezelő az adatot azonosító jelzéssel látja el további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából.

A személyes adatok helyesbítését, törlését, illetve zárolását az Adatkezelő postai vagy elektronikus levelezési címén (info@matekmese.hu) lehet kérni, és annak az Adatkezelő a kérelem megérkezésétől számított legkésőbb 5 (öt) munkanapon belül eleget tesz.

A Felhasználó az info@matekmese.hu elektronikus levelezési címre küldött nyilatkozattal tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen, ha az adatkezelés kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, illetve, ha az adatkezelés közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából történik, valamint törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított 15 (tizenöt) napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a Felhasználót írásban tájékoztatja. A kérelemnek helyt adó döntés esetén Adatkezelő az adatkezelést – ideértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, ideértve a tárhelyet biztosító szolgáltatónál rögzített adatokat is. Adatkezelő értesíti továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbította azzal, hogy ők is kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, vagy az Adatkezelő a határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül a Felhasználó az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

Kérjük, ha úgy érzi, hogy az Adatkezelő a személyes adatok védelméhez fűződő jogát megsértette, vegye fel a kapcsolatot az Adatkezelővel, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassa.

A Felhasználó jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat az Adatkezelő ellen, továbbá vizsgálatot kezdeményezhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál arra hivatkozással, hogy személyes adatainak kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az elektronikus úton küldött hirdetésekkel (hírlevelekkel) kapcsolatban a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság jár el. Erre, valamint az Adatkezelő kötelezettségeire és az érintett jogaira vonatkozó részletes szabályokat az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló a 2001. évi CVIII. törvény tartalmazza.

* * *

Az Adatkezelő fenntartja az adatvédelmi tájékoztató módosításának jogát. A Felhasználó tudomásul veszi, hogy a Webáruház használata során megadott adatok kezeléséhez való hozzájárulása egyúttal a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 2:42. § (3) bekezdése szerinti hozzájárulásnak is minősül, azaz a Felhasználó által megadott személyes adatoknak az Adatkezelő által a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltak szerinti kezelése személyiségi jogot nem sért.

Amennyiben olyan kérdése lenne, mely jelen adatkezelési tájékoztató alapján nem egyértelmű, kérjük, írja meg az info@matekmese.hu e-mail címre, melyen megválaszoljuk kérdését.