Általános Szerződési Feltételek

Az adatkezelési tájékoztató az alábbi linken érhető el:

Adatkezelési Tájékoztató

Általános Szerződési Feltételek

(hatályba lépés dátuma: 2017.11.20.)

 

A www.matekmese.hu internetes cím alatt elérhető internetes boltban (továbbiakban: „Webáruház”) történő megrendelés esetén szerződés jön létre a Webáruház üzemeltetője (továbbiakban: „Vállalkozás”) és az azt használó felhasználó (továbbiakban: „Vásárló”) között (a továbbiakban együttesen: „Felek”) az alábbiak szerint:

A Vállalkozás adatai

Név: Nagyné G. Pataki Ágnes egyéni vállalkozó (alanyi adómentes)
Székhely: 2462 Martonvásár, Orgona út 49.
Elektronikus levelezési cím: info@matekmese.hu
Telefonszám: +36 20 327 27 22
A nyilvántartásba bejegyző hatóság megnevezése: Fejér Megyei Kormányhivatal Martonvásári Járási Hivatala
Egyéni vállalkozói nyilvántartási szám: 44598207
Adószám: 67272082-1-27
Bankszámlaszám: 11600006-00000000-80527187
IBAN: HU22 1160 0006 0000 0000 8052 7187
Bank: Erste Bank Hungary Zrt.
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartója: Martonvásári Polgármesteri Hivatal (479102 – Csomagküldő, internetes kiskereskedelem)
Bejelentés-köteles kereskedelmi tevékenység nyilvántartási száma: B-10/2017
Szerződés nyelve: magyar

A tárhelyszolgáltató adatai:

Név: WebHostIcon Tárhely- és Domain Szolgáltató Kft.
Székhely: 2097 Pilisborosjenő, Tulipán köz 2.
Mobil: +36 30 598 7210
Fax: +36 1 700 2866
Email: ugyfelszolgalat@webhosticon.hu
Weboldal: https://webhosticon.hu

 

1. Általános rendelkezések

1.1. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen általános szerződési feltételekben (továbbiakban: „ÁSZF”) meghatározott módon. A Vállalkozás és a Vásárló közötti szerződésnek minden esetben részét képezik egyrészt a szerződés létrejöttekor hatályos ÁSZF, másrészt a megrendelés menete során a Vásárló által megadott adatok, beleértve többek között a megrendelt termékekre, a kiszállításra és a fizetésre, valamint magára a Vásárlóra vonatkozó adatokat. A szerződés elektronikus úton csak akkor jön létre, ha a Vásárló a jelen ÁSZF-et elfogadja, és ezt a megrendelés elküldésével egyidejűleg Vállalkozás számára visszaigazolja.

1.2. A szerződés szempontjából Vásárlónak az a természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiség nélküli szervezet tekintendő, akinek / amelynek azonosító adatai a vásárlás során megadásra kerültek.

1.3. A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény értelmében fogyasztónak minősül az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy, továbbá a békéltető testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységi körén kívül eső célok érdekében eljáró, külön törvény szerinti civil szervezet, egyházi jogi személy, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki, illetve amely árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje. A jelen ÁSZF a fogyasztónak minősülő és a fogyasztónak nem minősülő Vásárlóval megkötésre kerülő szerződésekre egyaránt alkalmazandó, azonban a fogyasztónak minősülő Vásárló tekintetében a hatályos jogszabályoknak megfelelő speciális rendelkezéseket tartalmaz (pl. elállási jog, termékszavatosság, a békéltető testülethez fordulás lehetősége).

1.4. A gazdálkodó vagy egyéb bejegyzett szervezet nevében történő szerződéskötés esetén szükséges a szerződés megkötésére jogosultsággal rendelkező személy nevének megadása, aki meg kell hogy egyezzen azzal a személlyel, aki a Webáruházban a vásárlás teljes folyamatát végzi. A Webáruházban a vásárlás teljes folyamatát végző személy nevétől és adataitól eltérő más személy nevének vagy adatainak megadása esetén a szerződés nem jön létre. A szervezet nevében szerződő személy a szerződéskötéskor egyben nyilatkozik is arra vonatkozóan, hogy a szervezet nevében történő szerződés megkötésére jogosult.

1.5. A szerződés távollévők között kötött szerződés, amely nem minősül írásban megkötött szerződésnek, a Vállakozás azt nem iktatja, így az utólag nem hozzáférhető és nem megtekinthető. A szerződéskötés nyelve a magyar. Az ÁSZF szövegét a Vásárlónak lehetősége van tárolni és előhívni azáltal, hogy a Vásárló az ÁSZF-et böngészőjében megjelenítő oldalt böngészőjével saját eszközére elmenti, majd az elmentett állományt böngészőjével előhívja vagy az oldalon megtalálható (tartalmilag megegyező) Portable Document Format (PDF) fájl verzióval teszi ezt.

1.6. Minden egyes beküldött megrendelést követően új szerződés jön létre, abban az esetben is, ha a Felek azonosak.

1.7. Bár jelen megállapodás elsősorban a Webáruház frontend (azaz a web-shop rendszer Vásárló által elérhető része, továbbiakban: „Frontend”) felületén keresztül történő megrendelésekkel létrejövő szerződések szabályait rögzíti, a megrendelés rögzítése, ill. feldolgozása, módosítása, teljesítése során más formában is történhet kommunikáció Felek között (pl. e-mail, telefon, stb.), amely révén a megrendelés ill. annak feldolgozása, módosítása, teljesítése részben vagy egészben a web-shop Frontend használata nélkül történik. A Frontenden kívül eső és a Webáruházzal összefüggő kommunikáció – beleértve pl. e-mail hírlevélben, egyéb elektronikus vagy nem elektronikus módon küldött vagy megjelenített tartalmak, hirdetések, egyéb felhívások, stb.– jelen szerződés szempontjából Frontenden keresztül történtnek tekintendő, és azzal azonos szabályozás alá esik, valamint jelen szerződés (kontextusukban értelmezhető rendelkezéseinek) hatálya kiterjed minden olyan kereskedelmi ügyletre Magyarország területén, amely Felek között jön létre.

1.8. A Vállalkozás fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztassa. A módosuló rendelkezéseket a Vállalkozás a hatályba lépést megelőzően 3 (három) nappal jelen honlapon teszi közzé. A módosuló rendelkezéseket a hatályba lépést követően leadott megrendelésekre kell alkalmazni. A Vállalkozás ezen túlmenően külön felhívást, értesítést a változással kapcsolatban alkalmazni nem köteles, de vállalja, hogy az ÁSZF Webáruházban megjelenített szövegének elején jelzi a hatálybalépés dátumát.

1.9. A jelen ÁSZF-e és a Webáruházban történő vásárlásra a magyar jog irányadó. Az ÁSZF-ben és a szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) rendelkezései alkalmazandók. A Vállalkozás kizárja a Ptk. 6:63. § (5) bekezdése második mondatának alkalmazását, azaz a Felek közötti szerződésnek nem válik tartalmává minden, az adott üzletágban a hasonló jellegű szerződés alanyai által széles körben ismert és rendszeresen alkalmazott szokás.

2. A szerződés létrejötte, vásárlási feltételek, megrendelés és fizetés

2.1. A termékek lényeges tulajdonságait, jellemzőit a Webáruházban lehet megismerni.

2.2. A termék vételára mindig a kiválasztott termék mellett feltüntetett összeg. A termék vételára forintban van feltüntetve. A Vállalkozó alanyi adómentes egyéni vállalkozó, ezért általános forgalmi adó nem kerül felszámításra. A termék vételára a szállítási költséget nem tartalmazza. A szállítási költség a megrendelés folyamat során a megrendelés véglegesítése előtt megtalálható. A Vállalkozás fenntartja a vételárak megváltoztatásának jogát azzal, hogy a vételárak módosítása a Webáruház oldalán történő megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja.

2.3. A Vállalkozás legjobb igyekezete ellenére is előfordulhat, hogy egyes adatok, képek, információk tévesen vagy nem teljes körűen jelennek meg a Webáruházban. Amennyiben a Webáruházban hiba vagy hiányosság lép fel a termékek adatainál vagy az áraknál, a Vállalkozás fenntartja a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a Vállalkozás nem köteles a terméket a hibás vételáron, illetve tulajdonságokkal szállítani, hanem a hiba felismerése után azonnal tájékoztatja a Vásárlót a helyes adatokról és felajánlja a helyes vételáron, illetve a valós tulajdonságokkal történő szállítást. A helyes vételár, illetve a valós tulajdonságok ismeretében a Vásárló elállhat vásárlási szándékától, vagy megerősítheti a megrendelést.

2.4. A megrendelés feltétele az ÁSZF-ben, valamint az Adatkezelési tájékoztatóban foglalt rendelkezések elfogadása. A megrendelés elküldésekor a Vásárló a megfelelő checkboxok kipipálásával önkéntesen és határozottan kinyilvánítja, hogy az ÁSZF-et és az Adatkezelési tájékoztatót megtekintette, értelmezte, megértette, és az azokban foglaltakat magára nézve – mint akaratával megegyezőt – kötelezőként elfogadja.

2.5. A Vásárlónak lehetősége van választani, illetve rendelni a Webáruház termékei közül. A Vásárló a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket a „Kosárba rakom” gomb megnyomásával egy virtuális kosárba helyezi. A „Kosár” menüpontra kattintva megtalálja a vásárlás során kosárba helyezett termékeket, valamint a számla végösszegét és a szállítási költséget. Itt ellenőrizheti a megrendelés helyességét, különös tekintettel az árakra és a mennyiségekre, melyeket igény szerint módosíthat, javíthat is, amely a „Kosár frissítése” gomb megyomása után aktualizálódik. Kosár tartalmának ellenőrzésekor lehetőség van kedvezményre jogosító kupont megadni. A Kuponkód mezőbe kell a kupon kódját beírni, majd a „Kupon beváltása” gombra kattintva lehet a kedvezményt érvényesíteni. Ha a Vásárló mégse szeretné a rendelésnél a kupont beváltani, a kupon sorában található „Eltávolítás” gombbal törölheti azt. A kosár automatikusan kiszámítja a rendelés végösszegét.

2.6. Ha a Vásárló megfelelőnek tartja a kosárban elhelyezett termékeket, azok mennyiségét, ellenőrizte a végösszeget, és úgy döntött, hogy meg szeretné vásárolni a termékeket, akkor “Tovább a pénztárhoz” gombra kell kattintania vagy a „Pénztár” menüpontot kell kiválasztania . Ezután a Vásárlónak lehetősége van kiválasztani, hogy már regisztrált vásárlóként szeretne-e belépni, új vásárlóként akar regisztrálni, esetleg regisztráció nélkül akar vásárolni.

2.7. Ha a Vásárló korábban már vásárolt a Webáruházban, akkor a korábbi regisztráció során megadott e-mail címét és jelszavát kell megadnia. Ha új vásárlóként szeretne regisztrálni, akkor a vásárláshoz szükséges adatait kell megadnia, amelyeket a rendszer eltárol, és a legközelebbi vásárlás alkalmával már csak be kell jelentkeznie. Regisztráció nélküli vásárlás esetén a Vásárlónak a számlázási és szállítási címét kell megadnia. A Vállalkozás adatkezelési tájékoztatója a következő linkre kattintva érhető el: [LINK].

2.8. A Webáruház a postai irányító szám, a csomag tartalma és értéke alapján automatikusan meghatározza a házhoz szállítás díját. A következő lépésben a Vásárló kiválasztja a fizetési módot: Bankkártyás fizetést – ideiglenesen szünetel! –, Banki átutalást vagy Utánvét lehetőséget. Bővebb információ a Szállítási és fizetési feltételek oldalon olvasató.

2.9 A megrendelés elküldése előtt lehetőség van az esetleges adatbeviteli hibák javítására a „Kosár”, „Pénztár”, „Fiók” menüpontok választásával, a korábban megadott adatok javíthatók. Ha egyetért a megrendelés tartalmával, akkor a megrendelés elküldéséhez bankkártyás fizetés esetén – ideiglenesen szünetel! – a „Fizetés Barionnal” gombra kattintva kell elvégezni az online bankkártyás fizetési folyamatot a Barion oldalán, amely után a Webáruház „Pénztár” oldalára tér vissza. Banki átutalás vagy Utánvét esetén a „Megrendelés elküldése” gombra kell kattintania a megrendeléshez. A megrendelés fizetési kötelezettséggel jár.

2.10. A „Megrendelés elküldése” gombra kattintással a Vásárló megrendelése továbbításra kerül a Vállalkozáshoz. A Vásárló ettől az időponttól kezdődően ajánlatához kötve van. A Vállalkozás a Vásárló megrendelését haladéktalanul, de legkésőbb 48 (negyvennyolc) órán belül elektronikus úton visszaigazolja a Vásárló felé. A szerződés a megrendelés visszaigazolásával jön létre. Amennyiben a Vállalkozás visszaigazolása a Vásárló megrendelésének elküldésétől számított 48 (negyvennyolc) órán belül a Vásárlóhoz nem érkezik meg, a Vásárló mentesül az ajánlati kötöttség alól. Amennyiben valamely adatbeviteli hibát csak a visszaigazoló email alapján észlel, úgy ennek javítását kezdeményezheti a visszaigazoló email alapján 1 munkanapon belül küldött válasz email útján is.

2.11. A Vásárló háromféle módon fizethet: a Vállalkozás magyar forintban, magyarországi pénzintézetnél vezetett folyószámlájára történő banki utalással, a megrendelés során bankkártyás fizetéssel – ideiglenesen szünetel! – vagy a kézbesítést közvetlenül megelőzően utánvét formájában, a kézbesítést végző szállítási megbízottnak.. Banki utalás esetén az utalás közlemény mezőjében a Vásárlónak pontosan meg kell adnia a Webáruház által számára elküldött megrendelés számot, és úgy kell utalnia, hogy a Vállalkozás bankszámláján pontosan az az összeg kerüljön jóváírásra, amely megrendelésének végösszegével megegyezik. A Vállalkozás a megfelelő jóváírást követően küldi el a megrendelést tartalmazó csomagot címzettnek. A termékek mindaddig az a Vállalkozás kizárólagos tulajdonát képezik, ameddig azok, és ha vannak, akkor a kapcsolódó szolgáltatások (pl. díszcsomagolás, kézbesítés) ára(i)nak vagy díja(i)nak együttes ellenértéke a Vállalkozás részére teljesítésre nem kerültek. Ha az ellenérték részben vagy egészben, bármely okból és módon visszatérítésre kerül, azzal az érintett termékek és szolgáltatások tulajdon és használati joga a Vállalkozásra száll vissza.

2.12. Termékekre vonatkozó árengedmények (árcsökkentés), csökkentett áron vagy ingyenesen nyújtott szolgáltatások (pl. szállítás), térítésmentesen adott termékek, díjátvállalás, illetve ilyenek jövőbeni megszerzési jogának keletkezése esetén az adott kedvezmény vagy engedmény csak közvetlenül az azokat megalapozó körülmény (pl. promóciós ajánlatban áru leértékelése) részeként értelmezhetőek, készpénzre, hitelre nem átválthatóak.

2.13. A Vállalkozás utánvét vagy bankkártyás fizetéssel – ideiglenesen szünetel! – történt megrendelés esetén a vételi ajánlat elfogadását (azaz a megrendelés 2.10. pont szerinti visszaigazolását) követő, banki utalásos fizetés választása esetén a 2.11. pont szerinti megfelelő jóváírást követő 5 (öt) munkanapon belül vállalja a megrendelést tartalmazó csomag szállítási megbízott részére történő átadását. Szállítási megbízott a kézbesítendő csomag Vállalkozástól történt átvételt követő 2. (második) munkanap végéig vállalja a címzett részére történő kézbesítést. Szállítási megbízott a csomagszállítást korlátozhatja, vagy szüneteltetheti, amennyiben azt vis major, vagy hatósági intézkedés teszi szükségessé.

2.14. A Vállakozás a megrendelt termékekről a Vásárló részére a fizetés igazolására alanyi adómentes áfás számlát küld, melyet a csomagban helyez el.

2.15. Készleten nem lévő termékek esetén lehetőség van előjegyzésre. Az előjegyzés egy email értesítőre történő feliratkozás, melyet a Webáruház akkor küld el, amikor az előjegyzett termék megrendelhetővé válik. Mivel az előjegyzés nem előrendelés, tehát nem rögzít rendelési szándékot, az előjegyzés leadásakor, illetve az értesítésben látható ár tájékoztató jellegű. A tényleges ár minden esetben a megrendelés során ismerhető meg.

Fontos! Az email értesítés nem jelent automatikus megrendelést vagy készletből foglalást. Amennyiben a Vásárló igényt tart a termékre azt a lehető leghamarabb rendelje meg.

3. Felelősségek, jogok, felelősség korlátozása

A Webáruház használatával (böngészés, megrendelés, elektronikus vagy egyéb kommunikáció, stb.) összefüggően a Vásárló az alábbi kötelezettségeket vállalja, ill. az alábbiak szerint mentesíti a Vállalkozást egyes felelősségek alól:

3.1. A Vásárló minden esetben köteles a saját valós és a megadáskor érvényes adatait szolgáltatni, amelyek személyéhez köthetőek. Ha a felhasználó szervezet (gazdasági társaság, bejegyzett egyesület, stb.) nevében jár el, köteles továbbá a szervezethez kötődő adatok szolgáltatása tekintetében is ugyanígy eljárni.

3.2. A Vásárló felel azért, hogy az általa szolgáltatott adatok ne hibásan legyenek megadva, mivel a Vállalkozás nem ellenőrzi azok helyességét, ezért a Vállalkozást semmilyen felelősség nem terheli a nem megfelelő vagy nem megfelelően szolgáltatott adatokból eredő következményekért. A Vásárló köteles helytállni minden olyan következmény tekintetében, amely a nem megfelelő vagy nem megfelelően szolgáltatott adatokból ered, és amely hátrányosan érinti a Vállalkozást. Ha a szerződés Vállalkozás általi megfelelő teljesítése vagy teljesíthetősége tekintetében a Vásárló általi olyan adatközlésre van szükség (vagy olyan körülmény, információ keletkezik vagy jelentkezik a Vásárló viszonylatában, amelyről kellő gondosság esetén feltételezni lehetett, hogy átadása szükséges), amely kívül esik a Webáruház Frontend technikai korlátain, abban az esetben a Vásárló köteles az adatokat haladéktalanul egyéb úton (pl. e-mail útján) közölni.

3.3. A Vásárló felel azért, hogy az általa megadott e-mail cím helyes legyen és olyan e-mail fiókhoz tartozzon, amelyre küldött üzenetek kézbesíthetőek és amely e-mail fiókba érkező üzenetek érkezését gyakorta ellenőrzi, ill. amelyek érkezéséről rendszeresen értesül, mivel ez nem csak a Felek közötti elsődleges kommunikációs csatorna, hanem a szállítással és a számlázással összefüggő adatforgalom és értesítések is ezúton kerülnek átadásra a Vásárló és a Vállalkozás megbízottjai, szolgáltatói között. A Vásárló a megrendeléssel (annak teljesítésével, szállításával, fizetésével, stb.) összefüggő elektronikus vagy hagyományos papír alapú leveleket, egyéb bizonylatokat, jegyzőkönyveket, stb. köteles megőrizni.

3.4. A Vásárló köteles saját hatáskörében intézkedni a tekintetben, hogy aktuális megrendelését minden egyes esetben oly módon továbbítsa a Vállalkozás felé, hogy az adott megrendeléshez köthető e-mail cím megfeleljen a 3.3 szerinti követelményeknek. Ha a Vásárló Regisztrált Felhasználó, és aktuális megrendelésekor egy korábbi regisztráció alkalmával megadott e-mail címtől eltérő e-mail címen keresztül érhető el, az esetben köteles a Felhasználói Fiókjához tartozó e-mail címét frissíteni az új cím helyes megadásával, amelyre a korábban regisztrált e-mail cím és jelszó kombinációjával Fiókjába történt bejelentkezése után van lehetősége, ill. vendég státuszban vásárolva is lehetősége van megadni aktuális e-mail címét.

3.5. A Vállalkozás egy adott regisztráció létrejöttét vagy megrendelés adatait ellenőrizheti, amennyiben kétség merül fel az abban foglalt vagy ahhoz köthető adatok érvényességében. Ennek befejeztéig felfüggesztheti a szerződés megkötését vagy teljesítését, és az ellenőrzésből adódó esetleges késedelmek nem eredményezik a teljesítés késedelmét, hanem az ellenőrzés időtartamával automatikusan meghosszabbítják a szerződésben a Vállalkozás által vállalt határidőket. A Vállalkozás a jelen bekezdés szerinti jogát csak mint lehetőséget gyakorolja, és nem vállal kötelezettséget az ellenőrzésre.

3.6. A 3.5 szerintiekből nem következik vagy keletkezik a Vállalkozásnak semminemű olyan felelőssége, ami a Webáruház Vásárló általi helytelen, hamis, félrevezető vagy egyéb módon nem megfelelő, ill. jogszabályba vagy jelen szerződésben kikötött szabályba ütköző adatokkal vagy nyilatkozatokkal történő használatával összefüggésbe hozható, és az ilyen használattal összefüggő minden felelősség a Vásárlót vagy az adatokkal visszaélést megkísérlőt vagy megvalósítót terheli. Ennek megfelelően a Vállalkozást a Vásárló által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, egyéb hibákért sem terheli felelősség.

3.7. A Vásárló vállalja, hogy Felhasználói Fiókjának elérési jogosultságait (regisztrált e-mail cím és jelszó kombináció) sem szándékosan, sem gondatlan módon nem teszi hozzáférhetővé harmadik félnek. Harmadik fél által a Vásárló Felhasználói Fiókjának elérési jogosultságaival történő bárminemű adatcsere, adat elérés, adat használat vagy kommunikáció jogosulatlannak tekintendő, függetlenül attól, hogy a Frontenden keresztül vagy más úton történik. A Vásárló tudomásul veszi, hogy jogosultságai illetéktelen vagy rosszhiszemű felhasználásával összefüggően minden következmény tekintetében a felelősség a Vásárlót terheli.

3.8. A Vásárló kijelenti, hogy tisztában van a világháló, az arra kapcsolódó eszközök és az azt kiszolgáló hálózati infrastruktúra használatának alapvető elveivel, rendelkezik azok felhasználói ismereteivel, és ismeri a használat egyes korlátait, kockázatait, különös tekintettel többek között az esetlegesen felmerülő hibákra, veszélyforrásokra és technikai teljesítménykorlátokra, függetlenül attól, hogy azok melyik Fél vagy mely harmadik fél információ-technológiai rendszerének bármely elemével, vagy egyéb szereplők (pl. internetszolgáltató, szerver üzemeltető, stb.) rendszerével vannak összefüggésben, külön-külön vagy együttesen. Tekintettel ezen sajátosságokra, a Vásárló kizárólagos felelőssége annak az eszköznek a biztonságossága, védelme és megfelelő működésének biztosítása, amelyen keresztül a Webáruházat eléri, használja, ill. azzal összefüggően adatot küld vagy fogad bármely más elektronikus úton. A Vállalkozás kizárólag a saját közvetlen felügyelete alatt működő eszközök tekintetében vállal felelősséget, a jogszabályok által előírtak szerint. A Vállalkozás által a teljesítésbe bevont közreműködő harmadik felek elektronikus kommunikációja, adatcseréje és azok esetleges hátrányos következményei tekintetében nem vállal felelősséget különösképpen, de nem kizárólag a következőkkel kapcsolatban:

működési hiba, korlátozott működés, kimaradás, digitális adatcsere megszakadás az internetes hálózatban;
meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon;
részleges vagy teljes adatvesztés adatcsere közben vagy tárolt adatállományban, adatelérés átmeneti korlátozottsága;
szoftver vagy hardver hiba, meghibásodás;
egyéb abnormális esemény;

feltételezve, hogy ezekkel összefüggésben a Vállalkozás úgy járt el, ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.

4. Szállítás, csomagátvétel

4.1. A Webáruházban leadott megrendelések tartalmát a Vállalkozás közreműködő harmadik fél útján, becsomagolva juttatja el a Vásárló által megadott szállítási címre. Harmadik közreműködő fél alap esetben a Vállalkozás szerződéses megbízottja, csomagküldésre szakosodott professzionális vállalkozás. A Vásárló megrendelése részeként a Vállalkozás részére megfizeti a kiszállítás Vállalkozás által meghatározott díját. A Vállalkozás a szerződés megfelelő teljesítése érdekében átadja szállítási megbízottjának azon – Vásárló által a Vállalkozásnak szolgáltatott – adatokat, amelyek a kiszállításhoz szükségesek: a címzett nevét, szállítási címét, e-mail címét és telefonszámát, valamint bármely olyan adatot vagy információt, amelyet a Vásárló a szállítás megfelelő teljesítésével összefüggésben hozott a Vállalkozás tudomására. A szállító vállalkozás jogosult a szállítással összefüggésben a címzettet annak elérhetőségein keresnie koordináció ill. egyéb, saját megfelelő teljesítésével összefüggő okból. A szállító vállalkozás a számára átadott adatok védelmével, titokvédelemmel összefüggésben az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben foglaltak figyelembevételével jár el. A Vásárló köteles mind a Vállalkozással, mind a szállítási megbízottal együttműködni annak érdekében, hogy a csomag átadása késedelem nélkül, a Vásárló által szolgáltatott adatok szerint megtörténhessen. A Vásárló köteles haladéktalanul közölni a Szállítási megbízottal, ha a megrendeléskor megadottakhoz képest releváns változás következik be, és egyeztetni az új körülmények szerinti szállításról. Tekintettel arra, hogy a csomagszállítással kapcsolatos személyes és egyéb adatok elérése és megváltoztatása a csomagszám ismeretében válik elérhetővé ill. lehetővé, ezért a Vásárlónak különös gondossággal kell eljárnia, valamint felel azért, hogy az tudta, szándéka és beleegyezése nélkül ne kerüljön más birtokába, és elfogadja, hogy jogosulatlan használattal összefüggésben a Vállalkozás nem felel. A Vásárló felel szándékossággal elmaradt vagy elvárható együttműködésének elmaradásával összefüggően, vagy a neki felróható hibából eredően elmaradt átadással keletkező károkért, kötelezhető a felmerülő költségek (szállítás, csomagolás, stb.) megtérítésére, és a továbbiakban kizárható a Webáruházon keresztül történő megrendelést igénybe vevők köréből. Bizonyos esetekben – például ha a megrendelt termékek kézbesítése ezáltal az alap esetben alkalmazott szállítási módhoz képest rövidebb idő alatt teljesíthető – a Vállalkozás választhat egyéb szállítási módot is, amely azonban – Felek ettől eltérő megegyezése hiányában – nem lehet hátrányos (például költségesebb) a Vásárló számára.

4.2. A megrendelést tartalmazó csomagot nem csak a címzett veheti át. Az alapszolgáltatás részeként a szállítási megbízott nem ellenőrzi az átvevő személy személyazonosságát, továbbá a csomagok kiadása a címzett vagy más olyan személyek aláírása ellenében történik, akikről a körülmények szerint feltételezhető, hogy jogosultak a csomagok átvételére. Ide sorolandók mindenekelőtt a címzett helyiségeiben jelen lévő személyek és a meghatalmazással rendelkezők. A kézbesítés megtörténtét a címzett (vagy egyéb személy) aláírásával igazolja a szállítási megbízott által rendszeresített formában, aki az aláírás mellett kéri az átvevő nevének megadását is, és amely információk – egyebek mellett – a Vállalkozás felé továbbításra kerülnek. A Vásárló elfogadja, hogy a csomag megfelelő kézbesítettségének tényét igazolja az aláírás és név rögzítése, nem megfelelő személynek történt kézbesítés vagy a csomagnak vagy annak bármely tartalmának eltűnése kizárólag a Vásárló felelőssége, ha szállítási megbízott fentiek szerinti eljárási rendnek megfelelően és a megfelelő kézbesítési címen végezte a kézbesítést.

4.3. A kézbesítés csak az utánvét (ha van) kifizetése, és az átvételi igazolás aláírása után történik meg, a címzett azt megelőzően nem ellenőrizheti a csomag tartalmát, azonban köteles a csomagolását részletesen szemrevételezni, és ha a csomagoláson bármi rendellenesség (pl. ragasztószalag hiánya, megbontása, stb.) vagy sérülés észlelhető, köteles a csomag tartalmát is körültekintően szemrevételezni és annak tekintetében mennyiségi, minőségi, vagy egyéb hiányosságot vagy hibát, sérülést feltáró kifogásait a szállítási megbízottal közölni, és annak tényállásáról és körülményeiről egyértelmű, dátum, helyszín és időpont megjelöléssel is ellátott, közösen felvett nyilatkozatot (jegyzőkönyvet) készíteni, lehetőség szerint jól értelmezhető fényképeket készíteni, a jegyzőkönyvet a szállítási megbízottal is hitelesíttetni és annak egy példányát számára átadni, valamint haladéktalanul bejelentést tenni e-mailen a Vállalkozás felé ezekkel kapcsolatban. Ha címzett úgynevezett fedett sérülést észlel a csomag tartalmában, (azaz csomag külső csomagolása ép volt átvételkor, de a megrendelt áru sérült, deformálódott, elázott, elszíneződött, stb.), az esetben címzett haladéktalanul köteles e-mail útján részletes, a problémát egyértelműen bemutató, fényképpel is ellátott, tanúk által igazolt bejelentést tenni a Vállalkozás felé. Jogos kárigény fedett sérülés esetén akkor keletkezik, ha a csomag átadását követő 2 (kettő) munkanapon belül a Vásárló megfelelő bejelentést tesz a Vállalkozás felé, mivel a Vállalkozást 3 (három) munkanapos jogvesztő határidő köti (a postai szolgáltatásokról 2012 évi CLIX. törvény 51. § értelmében) a kárigénynek általa szállítási megbízott felé intézendő bejelentése tekintetében, valamint igazolnia kell, hogy a kár bizonyíthatóan a szállítási megbízottnak felróható okból keletkezett. A határidő mulasztása a kárigényt semmissé teszi. Minden károsult vagy fedett sérülést szenvedett csomag esetében lehetővé kell tenni, hogy a kárt a szállítási megbízott, vagy annak megbízottja megszemlézze, ennek érdekében a kár eseménykori állapotot meg kell őrizni.

4.4. A Vállalkozás beleegyezése nélkül bárminemű biztosítási, kártérítési, pótlási, visszatérítési igény Vásárló általi engedményezése harmadik fél részére nem megengedett. A Vállalkozás felelőssége a megrendelés szerinti teljesítéssel összefüggésben az érintett tételek szerződéses forgalmi értékét meg nem haladó mértékig terjed. A Vállalkozás a következményi károkért való felelősséget kizárja.

4.5. Tekintettel a 4.2. szerintiekre, ha a Vásárló személye nem egyezik a csomag átvevőjének személyével, az esetben is a Vásárló úgy felel a csomagot átvevő vonatkozó cselekedeteiért, mintha maga járt volna el, mivel az átvevő harmadik fél személyazonosságát a Vállalkozás előzetesen nem ismerheti bizonyossággal, valamint harmadik fél nincs közvetlen szerződéses jogviszonyban a Vállalkozással. Az átvevő személyétől függetlenül a szerződés feltételei minden tekintetben úgy kötik a Vásárlót, mintha maga járt volna el az átvételkor.

4.6. Szállítási címként a Vásárlónak olyan címet kell megadnia, ahol a címzett vagy a 4.2 szerinti egyéb személy a kézbesítés várható napján – amely egy nem munkaszüneti hétköznap – tartózkodni fog 8-17 óra között. A szállítási megbízott az átadás előtt nem várakoztatható, várakoztatás esetén az a kézbesítési kísérletét megszakíthatja, és átadás nélkül távozhat, azonban a szállítás díjában benne foglaltatik egy ingyenes ismételt átadási kísérlet ugyanazon a címen.

5. Elállási jog, panaszkezelés, Online Vitarendezési Platform és a békéltető testülethez fordulás lehetősége

5.1. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül (1.3. pont), akkor jogosult 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő az attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi. Több termék egyidejű vásárlása esetén az elállási határidő attól a naptól számított 14 (tizennégy) nap elteltével jár le, amelyen a Vásárló vagy a Vásárló által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó terméket átveszi. A Vásárló határidőben gyakorolja elállási jogát, ha az itt megjelölt határidő lejárta előtt elküldi a 5.2. pont szerinti elállási nyilatkozatát.

5.2. Ha a Vásárló elállási jogával élni kíván, az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) a Vállalkozás címére (Nagyné G. Pataki Ágnes e.v., 2462 Martonvásár, Orgona út 49.; info@matekmese.hu). Ebből a célból felhasználhatja a Webáruházból letölthető elállási nyilatkozat mintát.

5.3. Ha a Vásárló eláll a szerződéstől, a Vállalkozás haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozat kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül visszatéríti a Vásárló által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Vásárló a Vállalkozás által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott). A Vállalkozás a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Vásárló más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Vásárlót semmilyen többletköltség nem terheli. A Vállalkozás a visszatérítést mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapja a terméket, vagy a Vásárló nem igazolja, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

5.4. A Vásárló köteles a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 (tizennégy) napon belül a Vállalkozás számára visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a Vásárló a 14 (tizennégy) napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Vásárló viseli.

5.5. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet értelmében a Vásárlót nem illeti meg az elállási jog (i) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak; és (ii) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

Ebből következően az elállási jog nem vonatkozik olyan nem előre gyártott termékekre, amelyeket a Vásárló utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termékre, amelyet egyértelműen a Vásárló személyére szabtak (pl. egyedi menükártya, logóval, felirattal egyediesített tárgyak, stb.).

5.6. A Vásárló a szerződés teljesítésével összefüggő, illetve a Vállalkozásnak a termék értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó bármely panaszát e-mailben és postai úton is közölheti a Vállalkozással annak fent megjelölt elektronikus levelezési címére vagy székhelyére küldött levélben. A panaszt a Vállalkozás az adott körülmények szerinti lehetséges legrövidebb idő alatt, de főszabály szerint legkésőbb annak beérkezését követő 30 (harminc) napon belül kivizsgálja, írásban érdemben megválaszolja és a választ megküldi a Vásárló részére.

5.7. A Vállalkozás elkötelezett a panaszok békés úton történő rendezése mellett. Esetlegesen felmerülő viták rendezésére a Vásárló az Online Vitarendezési Platformot is igénybeveheti. Az online vitarendezési platform felhasználható az online adásvételi és szolgáltatási szerződésekből eredő fogyasztói jogviták rendezéséhez. A platform elérhető az alábbi linkről: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

5.8. A fogyasztónak minősülő Vásárló (1.3. pont) a közte és a Vállalkozás közötti, a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a közte és a Vállalkozás közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy bírósági eljáráson kívüli rendezése céljából békéltető testülethez fordulhat.

A Vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve, elérhetősége:

Fejér Megyei Kereskedelmi és Iparkamara mellett működő Fejér Megyei Békéltető Testület
Cím: 8000 Székesfehérvár Hosszúsétatér 4-6.
E-mail cím: bekeltetes@fmkik.hu
Fax: +36 (1) 488 21 86
Telefon: +36 22 510-310

A Békéltető Testületekről bővebb információ itt érhető el: http://www.bekeltetes.hu

6. Szavatosság

6.1. Kellékszavatosság

A Vásárló Nagyné G. Pataki Ágnes egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén vele szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

A Vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérheti a termék kicserélését, kivéve, ha az a Vállalkozás számára más igény teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a Vásárló a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, vagy a Vállalkozás a kicserélést nem vállalta, vagy a Vásárlónak a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy elállhat a szerződéstől. A termék jelentéktelen hibája esetén elállásnak nincs helye.

A Vásárló a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a Vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a Vállalkozás adott okot.

A Vásárló a hibát annak felfedezése után késedelem nélkül köteles a Vállalkozással közölni. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül (l. 1.3. pont), a hiba felfedezésétől számított 2 (két) hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a Vásárló felelős.

A kellékszavatossági igény a teljesítés időpontjától számított 1 (egy) év alatt évül el. Amennyiben a Vásárló fogyasztónak minősül, kellékszavatossági igénye a teljesítés időpontjától számított 2 (két) év alatt évül el.

Kellékszavatossági igényét a Vásárló a Vállalkozással szemben érvényesítheti.

A Ptk. értelmében fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 6 (hat) hónapon belül a fogyasztó által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Ennek megfelelően, ha a Vásárló fogyasztónak minősül, akkor a teljesítéstől számított 6 (hat) hónapon belül a hiba közlésével érvényesítheti kellékszavatossági igényét, amennyiben igazolja, hogy a terméket a Vállalkozás értékesítette a részére. A teljesítéstől számított 6 (hat) hónap eltelte után azonban már a fogyasztónak minősülő Vásárló is köteles lesz bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

6.2. Termékszavatosság

Ha a Vásárló fogyasztónak minősül (l. 1.3. pont), akkor a termék hibája esetén – választása szerint – az előző 6.1. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként a Vásárló kizárólag a hibás termék kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a Vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

A Vásárló termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a Vásárlónak kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

– a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

– a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

– a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a Vásárló a kicserélt termékre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

6.3. Jótállás

A vállalkozás a szerződés teljesítéséért jótállást nem vállal, és arra jogszabály alapján sem köteles.

7. Az információk tulajdonjoga

A Webáruház tartalmával és a kialakításával kapcsolatos minden szerzői jog a Vállalkozást illeti. Tilos a Webáruházból származó információk, cikkek árusítása, bármilyen formában történő megváltoztatása és ismételt megjelentetése. A Vállalkozás a Webáruházban megjelent információkkal kapcsolatos minden további jogát fenntartja.